Jak si vy dnes vysvětlujete akt Stvoření? Kuk do kvantové fyziky

Držte si kloboučky!

„Chtěl bych zaplnit mezery, které v lidských duších zanechávají dodnes nezodpovězené otázky a které trápí každého seriózního myslitele hledajícího pravdu“.
Oskar Ernst Bernhardt

„Pravda je jako roztříštěné zrcadlo, z nějž každý vlastní jeden střípek“.
Mudrc a básník súfí

Tápání (moje)

Narodila jsem se do rodiny, kde nikdo nikomu nevnucoval svou životní filozofii, jak pokud jde o náboženství tak politické názory, přestože byly různorodé. Naši tedy ani mně nikam neposunovali a nesnažili se mi vykreslovat přednosti a zápory jednoho nebo druhého. Výborně! Za jedna! Asi to z pozice rodičovského přístupu k výchově není zrovna jednoduché, ale díky jim za to!

A tak, jako spousty dalších jedinců, kladla jsem si často už od mládí otázku, jestli existuje „něco“ „někde“ mimo nás, „co a jak“ to funguje. S hlavou plnou otazníků mně přesto nějak nenapadlo s našima o tom diskutovat, jim samozřejmě taky ne, když ani netušili, co se mi v ní mele. Jaksi jsem se v tom motala sama.

Nejdřív tedy nijak aktivně, ono totiž ani nebylo jak, literatura na dané téma v té době buď jen podpultová anebo poschovávaná někde na půdách.
Nevím, jak u vás, ale moje potřeba dozvědět se víc se časem stupňovala, jako asi u většiny těch, kteří se neomezují jen na holou konzumaci života a pídí se po jeho smyslu a pátrají po příčinách svých utrpení – to hlavně, protože když jsme v pohodě a veselí, málokdo se asi zeptá proč, že?

Předpokládám, že i vy jste si už leckdy snažili představovat co je za závojem našich pěti smyslů, jak to tam mají zorganizováno, jestli inteligentněji a „lidštěji“ než my, jestli se taky rvou o žvanec, nebo jaká jim vládnou pravidla. Nebo nad tím nedumáte? Určitě jste si už o tom s někým povídali, něco o tom přečetli, sledovali přednášky nebo videa.

A k čemu jste dospěli? Dopracovali jste se nějaké konkrétnější představy o tom, jaký řád vlastně vládne celému vesmíru? Nebo jste došli k závěru, že můžeme žít jen v dohadech, vizích a iluzích?
Jistě vám neušlo, že díky zprostředkování těmi, kteří oplývají schopnostmi být médiem přijímajícím z vesmíru informace si o tom všem máme aspoň možnost vytvořit určitý obraz, který jsme si sami schopni vykonstruovat dle kapacity své imaginace a dle úrovně svého duchovního vnímání. Nakolik jsou jejich poučení přesná a pravdivá můžeme my, ze své pozice pidičlovíčků, těžko posoudit.

Mně se naskytla možnost následujícího výkladu a tak se o něj s vámi chci podělit. Jestliže jsem do doby před takovými třiceti lety ještě stále váhala nad určitými tvrzeními, jako je např. reinkarnace, dnes mi, jednak po nabytí zkušeností, jednak po získání dalších vědomostí, zapadají jednotlivé částečky tohoto puzzlu naprosto jasně do sebe.

Tak poslouchejte. Byl jednou jeden…

Stvořitel, Otec, Všemocná energie, Bůh, nebo jakkoli ho nazveme – dejte mu jméno, na jaké jste zvyklí, já používám všechny, dle okolností – a ten měl tři dcery… :D ne ale vážně:

Tedy ON trůnil od vždycky ve své absolutní perfektnosti v božské sféře, kde je vše nádherou, lehkostí a čistotou bez jakékoliv možnosti porušení. A udržoval své vyzařování v tomto rámci. Stvořil svět impulzem lásky a zhuštěného světla, čili je obsažen naprosto v každé existující věci.

Zosobněním své tvůrčí vůle ve Svatém Duchu a jeho umístěním na okraj božské sféry, nastolil podmínky, které umožnily jeho vyzařování překročit rámec jeho božské sféry a investovat do nicoty, aby do ní přinesl světlo, teplo a život.

Přesáhnutím určité vzdálenosti od vysílajícího centra poklesl tlak a zapříčinil počátek ochlazování. Tento proces umožnil nejlehčím a nejbohatším částicím, aby se oddělily od zbytku a staly se místem pobytu bytostí, které jsou s tímto prvním dílem božského záření v souladu.
Stíháte?

Po tomto odpoutání se těžší zbytek vzdálil a tento fenomén se opakoval. Druhý díl se oddělil a ustálil se v určité výši nad prvním. Po četném opakování tohoto přirozeného procesu, o to pomalejším, čím těžší částice zůstávaly, zbyla nakonec úplně na spodu řetězu, na nejvzdálenějším místě od božské sféry, poslední vrstva, kde se teď nacházíme, tvořená těžkou hmotou.

V pozemské hmotě, která tedy představuje poslední vrstvu, je celý tento proces modifikace a transformace nejpomalejší, čili k jakékoliv další realizaci je třeba stále více času, neboť zde na všechny pochody, včetně našich reakcí a nabytých zkušeností, působí zemská přitažlivost.
Když, tak si to vemte ještě jednou. Tím samozřejmě nepodceňuji vaši inteligenci, jen bych ráda, abyste tomu dobře porozuměli. Taky mi to chvilku trvalo.

Naopak ve vyšších světelných sférách jsou akce a reakce nekonečně rychlejší (často jste se už asi setkali s tvrzením, že našich tisíc let se tam promítne jako pár minut). Ve skutečnosti úplnost a propustnost hmoty, kterou jsou tvořeny světelné sféry, umožňují tam žijícím lidským bytostem nabýt za jediný den tolik zkušeností, jako za tisíc let v husté a těžké hmotě pozemské s omezenými možnostmi.

No to jsme si teda vybrali podmínky! Této závratné a stimulující reality budeme moct využít, jakmile dosáhneme kýžené zralosti, abychom se mohli navrátit do své světelné vlasti. Tak to si teda ještě počkám! Proč já blbec jsem z ní vůbec kdy odcházela?

Člověk se skládá ze čtyř základních struktur: duše, duch, vědomí a fyzické tělo.

Duše vlastní veškeré vědění, je individuální, nezranitelná, nezničitelná.
Duch je dynamickou substancí, všudypřítomným světlem.
Vědomí je strukturou umožňující zmaterializovat do fyzické reality světelné děje ustavené duchem.
Fyzické tělo je spojením všech základních struktur, vlastní veškeré vědění a umožňuje duši vyzkoušet svá božská přání v projeveném světě.

Každá stvořená věc se skládá ze zhuštěného světla, jehož vlastní různou dávku. Kterýkoli prvek na světě má přesný údaj, který odpovídá jeho kódu v informačním poli.

Podívejme se na Stvoření od spodu nahoru. Nejdříve je teda typ husté hmoty (oblast viditelných skutků zde na Zemi), potom středně lehké hmoty (oblast slov), lehké hmoty (oblast myšlenek) a následuje typ éterické a nakonec duchovní hmoty.

Každý z těchto typů se dělí na četné úrovně tak, že vyvstává nebezpečí, že dojde k záměně úrovně řidší husté hmoty s úrovní nejhustší lehké hmoty. Přechody z jedné do druhé jsou zcela nepostřehnutelné. Ve svých činnostech a událostech nejsou mezi sebou nijak propojeny, ale zapadají do sebe…

Jelikož vše, co existuje, vyšlo z jediné radiace, která tím, že se rozdělila, umožnila vzniku celé řady úrovní a sfér, celé dílo tak tvoří jednotný harmonický celek. V hudbě je harmonie tvoření a sled akordů a stejně tak v díle Stvořitelově existuje mezi jednotlivými sférami správně naladěné spojení vyplývající z jedinečného původu velké Jednoty.

Od spodu nahoru je každá sféra v harmonii s tou předcházející a tím blahodárně ovlivňuje a stimuluje vrstvy, které se nacházejí pod ní. To samé platí i pro bytosti žijící v každé z těchto vrstev.
Zdá se vám to logické? Mně ano.

Celé stvoření vzniklé Stvořitelovou láskou představuje rozsáhlý řetězec vzájemné pomoci. Intenzívní proudění této výpomoci umožňuje všemu stvořenému využít její podpory. Lidské duše nejsou výjimkou. Jsou dětmi Stvoření, střepinou velké Jednoty a bez této permanentní opory by se nemohly vyvíjet, ani existovat.

Je třeba si uvědomit, že i nejobdařenější člověk nemůže nikdy dohlédnout za bod odpovídající jeho vnitřní vyspělosti. Jeho schopnost vnímání je závislá na jeho vlastním vnitřním stavu. Tím pádem mu není dáno vidět, ani vnímat, než to, co je s ním spřízněno. Vidí tedy pouze to, co se nachází na úrovni, na které se bude moct po své fyzické smrti volně vyvíjet. Ne dál.
Pořád si ještě myslíte, že víte, jak to bude dál? Ať už se domníváte cokoliv, posuďte své úvahy…

Proces smrti by měl vést duši zbavenou těla na úroveň lehké hmoty. V důsledku jednostranného lpění na materiálních hodnotách a na požitcích, si takto spousta duší naložila těžké břímě a bude se muset vrátit na Zemi a znovu se vtělit, aniž by překročila úroveň řidší husté hmoty, tedy aniž by mohla postoupit na úroveň hmoty lehké.

Nesmíme taky zapomenout, že lidská bytost přichází na « Onen svět » taková, jakou byla vnitřně během svého pozemského pobytu. Pokud popírala Boha, přežívání ducha, mimozemské světy a jestli se zaměřovala pouze na hmotu, postavila kolem sebe zeď, která jí brání uvědomit si svou novou situaci (že je po smrti), přinejmenším jí velmi ztěžuje ji rozpoznat.

Je spousta těch, kteří pouze vegetují, a trvá jim dlouho, než připustí, že jsou mrtví. Přestože existuje účinná a vydatná pomoc novým příchozím, nemůže často zasáhnout kvůli jejich tvrdohlavému nepřátelskému postoji. Jakýkoliv kontakt s nimi je vyloučen, jestliže ho sami nechtějí. Aby mu mohlo být pomoženo, je třeba, aby si « odhmotněný » uvědomil svou chybu, zatoužil vřele po zdokonalení a upřímně o to požádal.

I tohle dokládají různá díla – knihy, filmy, duchovní učitelé, média, která s nimi dokáží navodit kontakt. Jak uvidíte dál, i oni podléhají určitému omezení.
Tak pokračujeme ještě dál ve výkladu:

Přitažlivost spřízněností

Přitahuje mimo jiné duši připravenou na vtělení k rodině, společnosti, zemi, období, což jí dodává potřebné podmínky k pokračování jejího vývoje. Po smrti se cítí duše, která již není chráněna fyzickým tělem, neodolatelně přitahována k místu pobytu odpovídajícímu její opravdové osobnosti, která ovšem už nemůže, jako tomu bylo na Zemi, být zamaskována vychytralým intelektem!

A teď:
Na příkladech teorií kvantové fyziky, z nichž je dnes už velké množství oficiálně uznáváno vědci a kdy se jedná o čím dál tím známější fakta, vám nastíním dopady naší nevědomosti a lehkomyslnosti.

Co vlastně s vesmírem děláme my? Když to domyslíte do konce, je to dost otřes a hrůza a dle toho taky náš život nezřídka vypadá…
Kdyby nás tyhle zákonitosti učili od malička, místo nějakých nezáživných a naprosto nepotřebných konin, jistě by se dnes vše jevilo jinak. Ale prý je vše, jak má být…

Vesmírný řád

Každá naše sebemenší reakce – intuice, chtění, touha nebo myšlenka – se okamžitě odráží v naší auře. Přeneseny na jinou úroveň, v rámci vztahů možných s vyššími sférami, nám tyto zákonitosti ukazují, že médium může být ve spojení pouze s rovinou, která odpovídá jeho duchovní vyzrálosti. Může tedy zachycovat pouze poselství přicházející z oblasti, do které se dostane po své smrti.

Až na několik vzácných výjimek jsme dosud žili ve Stvoření jako nájemnici, kteří se nacházejí v obrovské výškové budově, nemajíce ponětí o její struktuře a stavbě, neznající žádný způsob komunikace a prolínání mezi jednotlivými poschodími. Člověk se postupně zazdívá, poněvadž zanedbává komunikaci a udržování spojení. Stal se neschopným dialogu. Cítí se sám a krutě tím trpí.

Nic nesedí na dnešní společnost líp, než tohle tvrzení. Nezdá se vám? I vy se někdy nebo dokonce často cítíte sami? Já teda rozhodně. A to nejen proto, že vedle sebe někoho nemám, ale připadám si leckdy jak mezi mimozemšťany. Člověk vůbec nemusí být sám a přesto se tak může cítit.

Říká vám něco zákon příčiny a následku?

Jsme podřízeni dopadům všeho, co vysíláme. Každá naše akce – ať je to intuice, myšlenka, slovo nebo čin – vyvolává reakci vycházející z kosmických zákonů a angažuje naši zodpovědnost. Chceme-li se dál vyvíjet, musíme probudit a zdokonalit tuto obrovskou paletu schopností obsažených v každém duchovním zárodku přesně stejným dílem.

Jo, ale jak? Zní to dost komplikovaně, nezdá se vám?

Každé z našich vysílání, na konci svého cyklu a v určitý okamžik naší existence, způsobí, že budeme žít v důsledcích toho, co jsme chtěli. Takže vězte, že si nemůžete dělat nárok na existenci mimo vesmírné zákony nebo dokonce proti nim, protože jim vděčíte za svůj původ, závisíte na nich a ony, ať chcete nebo ne, pokračují ve své činnosti a nakládají s vámi nezávisle na vašem postoji k nim nebo na vašich názorech.

Jedním z posledních výdobytků moderní parapsychologie je právě důležité konstatování, že vědomý život a osobnost nejsou spojeny s fyzickým tělem a s mozkem.

Prozřetelnost není nic jiného než zákon příčiny a následku. Není tedy, než odezva vyplývající z předešlých rozhodnutí učiněných v rámci nabyté zkušenosti. A máme to!

Už jste si někdy zkoušeli kontrolovat své myšlenky? Já jednu dobu ano a musím říct, že to byla docela hustá spoušť. Nejen co do jejich obsahu a charakteru, ale i co do energii vyčerpávajícího úsilí. Jestli s tím dosud nemáte zkušenosti, zkuste si to napřed třeba jen půl dne a uvidíte. Zjistíte o sobě mimochodem, mnoho informací, které by vás ani nenapadly.
A tady teď uvidíte podrobněji, jak naše myšlenky fungují.

Duchovní význam stresu

Objevujeme co se děje, když se člověk spoléhá pouze na svůj mozek, aby řídil svou existenci, tzn., když používá pouze intelektu. Tak jako lidský duch má logicky vést svou činnost zevnitř ven, od mozečku – skladiště intuice – k mozku – sídlu intelektu – stejně tak vnější události mohou působit jen touto cestou, ale opačným směrem, aby byly lidským duchem přijaty jako nabyté zkušenosti.

Vzniklá myšlenka se dere na povrch formou dynamického barevného vlnění a okamžitě zaujímá místo v obrovské paletě vibračních frekvencí nám neviditelné husté hmoty. Jakákoliv myšlenka je magnetická, přitahuje tedy analogické myšlenky a narůstá díky konstantním přídavkům.

Jsme neustále spojeni s vyslanými myšlenkami, do té doby, dokud zůstaneme napojeni na stejnou vlnovou délku jako ta myšlenka původně stvořená. I když už jsme na ni přestali myslet, účinkuje tak dlouho, že nám může přinést až stonásobek základní myšlenky. A to je potom individuálně buď sklizeň ovoce sladkého, nebo trpkého.

Mentální a fyzické zdraví úzce souvisí s kvalitou vyslaných myšlenek během celého života. Závisí na nich zisk a hojnost ve všech oblastech. Nic nezaniká a plody každé myšlenky jsou stavebními kameny štěstí nebo mentálních a fyzických strastí.

Náš duch se pohybuje v předivu blahodárných nebo neblahých forem a tímto způsobem se nevyhnutelně stáváme tím, čím jsme!
Spoléháte na svou intuici? Já často ano, a když jsem to neudělala, dostala jsem pokaždé pěkně přes prsty!

Je totiž naprosto vyloučeno, aby intuice byla nesprávná, neboť pochází přímo od ducha. Tajemství přesnosti intuice spočívá v mimořádné schopnosti ducha fokalizovat neutrální božské tvůrčí vyzařování, které přeměňuje a systematicky vede až do malého mozku. Ten je pak přijme, promění je v myšlenku a rozšíří do hmoty.

Jak používat moc myšlenky?

Tak jako každý předmět vydává určité záření, stejně tak myšlenka, coby čistá energie, vyzařuje. Jedná se o vlnu poháněnou silou vůle člověka, která se okamžitě zvedá na úroveň řidší husté hmoty.
Je řízena 3 vesmírnými zákony:

1) gravitační zákon rozmísťuje spontánně věci i osoby dle jejich hustoty na jednotlivé úrovně. Hustota závisí buď na lehkosti předmětu, nebo na zralosti ducha. Jdou na nejnižší úroveň, je-li myšlenka spojena s pozemským sklonem, na nejvyšší, je-li živena intuicí ducha.

2) zákon přitažlivosti spřízněností účinkuje stejně jako předchozí, dle přísloví « Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá ». Stejné myšlenky se okamžitě přitahují a vytvářejí obrovské energetické centrály.

3) zákon příčiny a následku způsobuje, že z těchto centrál proudí zpět k člověku vše, co se s ním shoduje a co vibruje na stejné frekvenci jako on. Psychické i fyzické zdraví tedy závisí na schopnosti každého napojit se svými myšlenkami na stimulující blahodárné centrály. (!!!)

Nevím, jestli vám dochází význam tohoto sdělení a důležitost působení vlastních myšlenek na náš organismus a jestli si uvědomujete, že za svůj zdravotní stav si můžete sami.

Žádný „nemůžu za to, že jsem chytl chřipku od kolegy“, „…přece není moje vina, že mám ledvinové kameny“ apod.! Nepřehazujte za své neduhy vinu na druhé, zde máte vysvětleno, jak tyto stavy vznikají a proč. Takže ve vlastním zájmu se pokuste přešaltrovat své úmysly a svou psychiku do jiné – pozitivnější pozice.

Mechanismus je jednoduchý: Lidská vůle, ať už vědomá nebo ne, uvolňuje, řídí a orientuje myšlenku. Stejně tak jako uzrálý plod spadne v určitém okamžiku, vrací se obohacená myšlenka k vysilači, aby mu pomohla a posílila ho, nebo ho nahlodala a oslabila.

Aura nechává proniknout zevnitř všechny myšlenkové vlny a filtruje veškeré vesmírné proudy přicházející zvenku od energetických centrál. Zachycuje vše, co je blahodárné a může také zabránit negativitě proniknout až k osobnosti buď tím, že ji rozloží nebo aspoň ztlumí.

Díky tichu získává myšlenka velkou magnetickou sílu pod vlivem jednoduchého přirozeného procesu tlaku a kondenzace umožňujícímu jí přitahovat k sobě produkty stejné kvality. Myšlenková koncentrace v tichosti a s vnitřním mírem upřednostňuje oplodnění každého plánu.

Proto taky mnozí tak vřele doporučují meditace. Ale to už nechám na vás. Byla by to zase jiná kapitola, napsáno a řečeno o ní toho bylo už dost.
Doufám, že jste nepadli pod tíhou výkladu této abstraktní teorie a nemáte z ní v hlavě guláš. Pokud ano, nezbývá vám, než začít znova… a přeji vám k tomu hodně trpělivosti a úspěchů.

Nicméně si dovoluji doufat, že jsem vám přinesla alespoň něco málo obohacujících poznatků, díky kterým jste si mohli doplnit své znalosti a ucelit představu o fungování systému, do kterého jsme skočili rovnýma nohama.
Děkuji vám za vaši výdrž, pokud jste se prokousali až sem.

 

Darja Favart
Aktivně se zajímám o různé záhady života a vesmíru a nadšeně je předávám všem, kteří se mnou tuto vášeň sdílí. Jsem autorkou několika eBooků : Dejte svému tělu aspoň chvíli pohov , dále Zpoza zrcadla> , a ještě: A co tomu řekly vaše oči a dalších, které najdete na mých stránkách: Něco více se o mně dozvíte zde: >. Někdo z vás už někdy nakoukl za...?>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

 • Jak je vám, když musíte spolknout své ego?

  Naše ego nám často způsobí nejrůznější nesnáze a situace, do kterých nás dokáže dostat se můžou docela vymknout z naší nadvlády. Jsou ale i momenty, kdy se okolnosti zvrtnou natolik, že vám třeba může jít o krk, jako se to stalo mně...

 • Zajímá vás ještě?
 • Rubriky
 • Ahoj na Facebooku
 • Pojeďte se mnou do zemí, kam se dlouho nesmělo, a které jsou opředeny nejrůznějšími bájemi.

  Myslím, že leckteré z mých popsaných zážitků se asi mnoha lidem prožít nepodařilo a už jistě nepovede, a že v mé poslední e-knížce vy, kteří se v obíhání zeměkoule vyžíváte, jistě najdete ojedinělé a netradiční zajímavosti.

 • Vite, proč si ve vztahu zdánlivě nerozumíte?

  Vesměs se motáme se ve spirále, která nakonec nikam nevede. Mám tedy pro vás četné odpovědi a řešení, stáhněte si je zdarma.

 • Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine

  Rozhodně si nemůžete nechat ujít četbu mého eBooku! Slibuju, že nebudete litovat, až zjistíte, co vás čeká a nemine, ať se bráníte nebo oddalujete pomyšlení na svou další pouť za hranicí viditelna.

 • Vezměte otěže svého života do rukou a tvořte realitu, ve které chcete žít.

  Pokud se vám v hlavě neustále omílají stejné problémy, hloubáte nad minulostí nebo budoucností, nejste k synchronicitám otevřeni a propásnete je. Zkuste si navyknout stále si opakovat teď a zde. Nyní, tady.

 • Vaši miláčci se neztrácejí, když umřou

  Chováte domácí mazlíčky a prožíváte velký smutek, když odejdou? Třeba se vám uleví po přečtení mého eBooku o naších vztazích

 • Neuvěřitelný objev století

  Utajované podzemní místnosti na Machu Picchu, plné pokladu Inků, po kterých už nevědomky přešly statisíce návštěvníků, Objev zapůsobil jako bomba a stále je držen pod pokličkou!